Port operating rules

ÚVOD

1. PROVOZ VÝVAZIŠTĚ

2. HYGIENICKÁ PRAVIDLA PROVOZU VÝVAZIŠTĚ

3. BEZPEČNOST PLAVIDLA V PROSTORU VÝVAZIŠTĚ

4. TECHNICKÝ STAV PLAVIDLA

5. ODPLOUVÁNÍ A PŘIPLOUVÁNÍ

6. VODNÍ ČÁST VÝVAZIŠTĚ

7. OPUŠTĚNÍ PLAVIDLA, OPUŠTĚNÍ VÝVAZIŠTĚ

8. ZVÍŘE V PROSTORU VÝVAZIŠTĚ

9. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

11. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZ VÝVAZIŠTĚ

12. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Přístaviště malých plavidel (dále jen „Vývaziště“) je umístěno na samém konci Razovské zátoky v prostoru vodní nádrže Slezská Harta. Provozovatelem je Yacht Club Razová z. s., IČ 07305613 se sídlem Razová 88, 792 01 Bruntál, tel.: +420 774 972 763, e-mail: info@ycrazova.cz, web: www.ycrazova.cz .

Vývaziště je tvořeno plovoucím vyvazovacím molem, které slouží ke kotvení malých plavidel – plachetnic a motorových člunů výlučně na elektropohon (dále jen „Plavidel“), k přistávání těchto Plavidel, nastupování a vystupování osob, případně pro nakládání a vykládání nákladu. Vývaziště je neveřejné a je chráněným místem ve smyslu ustanovení § 8a odst. 5 zákona o vnitrozemské plavbě.

1. PROVOZ VÝVAZIŠTĚ

Vývaziště slouží pro trvalé umístění (kotvení) Plavidel, a to během sezóny od 1.4. do 31.10. Pokud to okolnosti vyžadují, je majitel každého Plavidla povinen odstranit Plavidlo z Vývaziště i během této doby (regulace vodní hladiny pro opravy vodního díla nebo Vývaziště samého apod.). Vývaziště je mimo sezónu uzavřeno. Vývaziště je provozováno v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a vyhláškami, které se na provoz takového zařízení vztahují s tím, že za provoz vlastních Plavidel je odpovědný každý majitel, resp. vůdce malého plavidla, které toto Plavidlo provozuje. Místo pro kotvení Plavidel je možno dohodnout vždy pro příslušnou sezónu v dostatečném předstihu s provozovatelem. O poskytnutí nebo neposkytnutí místa pro kotvení Plavidla pro konkrétního majitele plavidla rozhoduje provozovatel Vývaziště. Členové Yacht Clubu Razová z. s., majitelé kotvících Plavidel a osoby, které mají Plavidlo od Yacht Clubu Razová z. s. v pronájmu, jsou pro potřeby tohoto Provozním řádu souhrnně nazývání pojmem „Uživatel“.

Poruší-li uživatel Plavidla hrubým způsobem nebo opakovaně tento Provozní řád anebo některý z obecně platných zákonů, předpisů nebo vyhlášek, které se k provozu Plavidel a/nebo Vývaziště vztahují, může s ním provozovatel „Smlouvu o nájmu kotvícího místa“ zrušit okamžitě bez nároku na vrácení poplatku.

Bez zvláštního souhlasu Uživatele a bez jeho doprovodu mohou Vývaziště navštívit osoby v přímém příbuzenském poměru k Uživateli. Se souhlasem provozovatele Vývaziště mohou Vývaziště navštívit i další osoby v doprovodu Uživatele. Dětem mladším 10 let je zakázáno vstupovat do prostoru Vývaziště bez doprovodu osoby starší 18-ti let. Každý Uživatel je povinen seznámit všechny osoby, které spolu s ním nebo i samostatně Vývaziště navštíví (posádka – členové rodiny, přátelé, osoby, jimž majitel umožní provoz vlastního plavidla nebo které ho navštíví) s tímto Provozním řádem. Uživatel pak sám ručí za to, že budou tyto osoby Provozní řád dodržovat. Užívání Vývaziště a pohyb i v jeho okolí se děje na vlastní odpovědnost a nebezpečí Uživatele, jakož i ostatních osob, které v souvislosti s užíváním Vývaziště Uživatelem do prostoru Vývaziště vstoupí. Maximální počet osob pohybujících se po Vývazišti je 20. V prostoru Vývaziště je zakázáno se opalovat či z něj skákat do vody. Uživatel je povinen se řídit pokyny správce Vývaziště či jeho zástupců. Provozovatel, správce nebo jeho zástupci mohou použít kontaktní údaje uvedené ve „Smlouvě o nájmu kotvícího místa“ ke kontaktování Uživatele v případě naléhavé situace (havárie na Plavidle, apod.). Majitel Plavidla před jejím umístěním na vyhrazené místo potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, souhlasí s ním a bude se jím řídit.

2. HYGIENICKÁ PRAVIDLA PROVOZU VÝVAZIŠTĚ

Vývaziště nedisponuje vlastním sociálním zařízením. Běžný odpad (tzv. domácí odpad), vzniklý při provozu Plavidel, je možné ukládat do kontejnerů na směsný odpad provozovaných obcí Razová, případně jiných nádob k tomu určených.

3. BEZPEČNOST PLAVIDLA V PROSTORU VÝVAZIŠTĚ

Na Plavidle je zakázáno skladovat jakékoli zbraně, nebezpečné předměty či látky (např. hořlaviny, chemikálie, výbušniny, psychotropní látky, atd.) apod. Pokud je Plavidlo vybaveno plynovým spotřebičem (např. vařičem, topením), musí být takové zařízení odborně kontrolováno každý rok před umístěním Plavidla v přístavišti. Majitel plavidla zajistí, aby potvrzení o takové to kontrole bylo na plavidle k dispozici k nahlédnutí.

Provozovatel Vývaziště se snaží zajistit maximální bezpečnost Plavidel, kotvících v prostoru Vývaziště, nicméně nepřebírá odpovědnost za škody na Plavidlech, ať už vzniklé živelně, případnou krádeží nebo vandalismem. Provozovatel přístavu žádá všechny jeho Uživatele, aby ohlásili jakoukoli podezřelou aktivitu zejména cizích osob v prostoru Vývaziště nebo jeho blízkosti.

Uživatelům i ostatním osobám je zakázáno vstupovat na Plavidlo pokud:

a) nejsou majitelem Plavidla,

b) nemají vstup povolen od majitele Plavidla,

c) nemají Plavidlo v pronájmu,

d) nejsou vůdcem plavidla,

e) nejsou členy posádky Plavidla.

4. TECHNICKÝ STAV PLAVIDLA

Každé Plavidlo musí splňovat požadavky na jeho technický stav, musí mít platné technické osvědčení a být provozováno v souladu s předpisy, které se na provoz Plavidla vztahují. V prostoru Vývaziště je zakázáno na Plavidle provádět opravy typu broušení, natírání, apod., kde by hrozilo znečištění vody, přilehlého okolí Vývaziště nebo k poškození či znečištění okolních Plavidel. Je zde povolen jen oplach čistou vodou, a to od běžných nečistot v rámci provozu Plavidla (např. prach, bahno, apod.). K oplachu nesmí být použity žádné chemické přípravky či přísady, u kterých by hrozilo znečištění vody.

5. ODPLOUVÁNÍ A PŘIPLOUVÁNÍ

Odplouvání a připlouvání k Vývazišti provádí Plavidla za pomoci motoru výhradně na elektropohon. Použití plachet je možné pouze mimo oblast Vývaziště. (To neplatí o malých otevřených sportovních plachetnicích, které běžně nejsou pomocným motorem vybaveny.) Plavidlo musí v blízkosti Vývaziště plout tak, aby neohrozila ostatní vyvázaná Plavidla, samotnou konstrukci Vývaziště, sání nebo vlnění a aby svojí zanořenou částí nezachytila za lana, vedoucí k ukotvení Plavidel. V oblasti Vývaziště musí být Plavidlo opatřeno vhodnými nárazníky („fendry“), zabraňujícími poškození Plavidla. Plavidlo, které připlouvá či odplouvá musí tak učinit co nejrychleji a nejbezpečnějším způsobem. Pokud okamžité povětrnostní podmínky nedovolují bezpečné připlutí či odplutí, je nutno provedení manévru odložit.

6. VODNÍ ČÁST VÝVAZIŠTĚ

Vodní část Vývaziště zasahuje na vodní hladinu do 25 m od delší strany a do 5 m od kratší strany Vývaziště. V oblasti vodní části Vývaziště je zakázáno se potápět (pokud to nevyžaduje pracovní aktivita pro provoz Vývaziště), rybařit či jinak vytvářet zábrany pro provoz Vývaziště, např. zdržováním se v této oblasti.

7. OPUŠTĚNÍ PLAVIDLA, OPUŠTĚNÍ VÝVAZIŠTĚ

Uživatel smí opustit Plavidlo bez dozoru ve Vývazišti pouze za následujících podmínek:

a) V případě, že Uživatel neopustí oblast Vývaziště a průběžně na Plavidlo dohlíží ze břehu: Plavidlo nesmí mít spuštěn motor a na Plavidle nesmí zůstat v poloze „ZAPNUTO“ žádný lihový, plynový ani elektrický spotřebič kromě těch spotřebičů, které čerpají energii z akumulátoru Plavidla. Výjimku tvoří nabíječka lodních akumulátorů, která může být připojena a spuštěna. Je doporučeno uzavřít všechny ventily (uzavíratelné otvory), procházející stěnou lodi pod jejím ponorem (užitková voda pro umývání a její odtok, chladicí voda do motoru, atd.). Plachty, pokud zůstávají na takeláži, musí být navinuty (sbaleny) tak, aby nedošlo k jejich uvolnění ani v případě nárazového větru.

b) V případě, že uživatel opouští Vývaziště a Plavidlo zůstává bez dozoru: Žádný lihový, elektrický ani plynový spotřebič nesmí být opuštěn v poloze „ZAPNUTO“ s výjimkou bezpečnostní pumpy na dně lodi („bilge pump“, „bildžpumpa“), spínající samostatně při hromadění vody v lodi. Přípojka elektrické energie (230V) musí být sbalena. Totéž platí, pokud Plavidlo opustí Vývaziště. Všechny otvory pod ponorem Plavidla jsou uzavřeny s výjimkou výpustí vody (odtoků) z kokpitu a výpustě bezpečnostní pumpy („bilge pump“). Všechny plachty plachetnice musí být důkladně zajištěny proti uvolnění i pro případ nárazového větru nebo jsou sejmuty z takeláže a uloženy mimo Plavidlo nebo v podpalubí.

Plavidlo je uzamčeno (vstupy do Plavidla a skladovací prostory), je vyvázáno minimálně do třech směrů v případě kolmého stání („murring“), a do dvou směrů v případě bočního stání s tím, že kromě příďového a záďového úvazu je také použit úvaz křížem („spring“), aby nedošlo k nežádoucímu pohybu Plavidla podél mola. Pro úvazy Plavidla použije Uživatel či vůdce Plavidla dostatečně dimenzovaná, vhodně dlouhá a neporušená lana. Je odstraněn nástupní můstek (případně zdvihnutý žebřík, opřený o Vývaziště k usnadnění nástupu a výstupu z Plavidla) a je upevněn na Plavidle k příštímu použití tak, aby nemohl spadnout do vody a ztratit se.

Uživatel Plavidla nezanechá po sobě při opuštění Vývaziště (s Plavidlem nebo bez Plavidla) v prostoru Vývaziště žádné předměty (boty, odpadky, nepoužité části výzbroje Plavidla apod.) mimo místa k tomu určená nebo dohodnutá se správcem Vývaziště či jeho zástupci.

Při každém opuštění Plavidla Uživatel zajistí bezhlučnost takeláže Plavidla upevněním vnější části výtahů plachet a dalších lan do stran od stěny stěžně tak, aby v případě větru nebo kymácení Plavidla (zejména v noci) Plavidlo nerušilo spánek ostatních osob Vývaziště. Část výtahů a lan procházející vnitřkem stěžně je ze stejného důvodu třeba přiměřeně napnout.

Je bezpodmínečně nutné při opuštění Vývaziště (s Plavidlem nebo bez něj) uzamknout vstupní branku na Vývazišti. Uživatelé Vývaziště jsou žádáni, aby se ve vlastním zájmu zajímali o neznámé osoby, které se v okolí Vývaziště zdržují a snažili se tím zamezit možnosti vykradení či poškození Plavidel či Vývaziště samotného.

8. ZVÍŘE V PROSTORU VÝVAZIŠTĚ

Pokud je v posádce Plavidla domácí zvíře (pes nebo jiné), zajistí Uživatel jeho venčení mimo prostor Vývaziště a přilehlou travnatou pláž před Vývazištěm. V prostoru Vývaziště i na přilehlé travnaté pláži před Vývazištěm musí být zvíře drženo na vodítku, přičemž nesmí být ponecháno uvázané na vodítku bez dozoru. Do prostoru Vývaziště a na přilehnou travnatou pláž před Vývazištěm je zcela zakázán vstup psům služebních plemen, ale i takových plemen, která bývají používána k hlídání, resp. k boji s člověkem nebo mu mohou být nebezpečná.

9. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Parkování vozidel Uživatelů je možné na vyhrazených místech v blízkosti Vývaziště pouze s platnou parkovací kartou vydanou provozovatelem Vývaziště. Po zaparkování vozidla umístí řidič parkovací kartu viditelně za čelní sklo vozidla. Parkování vozidla bez parkovací karty je možné pouze po dohodě se správcem Vývaziště či s jeho zástupci. Jiná vozidla je možné zaparkovat na veřejných parkovištích obce Razová (P1: GPS: 49.9161361 N, 17.5282319 E, vzdálenost 600 m; P2 – GPS: 49.9181897 N, 17.5258328 E, vzdálenost 900 m).

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Dodržování tohoto Provozního řádu je pro všechny Uživatele i návštěvníky Vývaziště povinné. Možné situace, které by bylo nutno řešit kolizí s tímto řádem (tedy jeho přípustným porušením, např. při nutnosti vylovit v prostoru Vývaziště utopený předmět z Plavidla apod.) je třeba řešit a odsouhlasit předem s odpovědnými osobami provozovatele, uvedenými v bodu 11. níže.

Provozovatel Vývaziště uvítá jakékoli nové návrhy na změnu či doplnění tohoto Provozního řádu ze strany jeho Uživatelů, které povedou ke zkvalitnění jeho bezpečnosti a/nebo možnosti jeho využití.

11. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZ VÝVAZIŠTĚ

Jiří Vahalík správce +420 777 765 600
Gabriela Jedlovská zástupce správce +420 774 972 763

12. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňová linka 112
Zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor České republiky 150
Policii České republiky 158
Pouze pro hlášení nehod nebo plavebních překážek
nebo plaveb dle § 32b odst. 2 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě
Říční informační služby – středisko RIS +420 840 111 254, +420 606 690 012
Státní plavební správa – pobočka Přerov +420 581 250 911
en_GBEnglish